ORTAK AÇIKLAMA | Maoist Parti ve Örgütlerden 1 Mayıs Açıklaması

Maoist Parti ve Örgütlerden 1 Mayıs Açıklaması

Proletarya Parti’sinin de olduğu bir çok ülkenin Maoist Parti ve örgütlerinden, “Proleter ve Enternasyonalist 1 Mayıs” başlıklı ortak açıklama yapıldı.

1 Mayıs 2024

“Afganistan Komünist (Maoist) Partisi,  Galiçya Maoist Komünist Partisi İnşaa Komitesi,  Hindistan Komünist Partisi (Maoist),  Türkiye Komünist Partisi – Marksist Leninist (TKP-ML),  Komünist İşçi Sendikası (mlm) Kolombiya,  Maoist Komünist Parti – İtalya,  Purbo Bangla Proleter Partisi (PBSP/Bangladeş),  İran Kızıl Yolu (Maoist grup),  Nepal Devrimci Komünist Partisi,  İşçinin Sesi – Malezya,  Çin Proleter Birliği Komünist Partisi, Devrimci Maoist Koalisyonu – ABD” isimli  farklı ülkelerin Maoist Komünist parti ve örgütleri 2024 1 Mayıs için ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, “Bütün Ülkelerin Ezilen Hakları ve İşçileri Birleşiniz! Proleterler, sömürülen kitleler, dünya halkları artık herkes için açıktır: emperyalizm savaş, gericilik, sefalet ve halkların ezilmesidir!

Emperyalist güçler ABD, AB ve NATO adım adım yeni bir emperyalist dünya savaşına doğru ilerliyor; tüm ülkeler kendilerini giderek daha modern ve yıkıcı silahlarla donatıyor ve büyüyen çevre kriziyle birlikte dünyanın geleceğini riske atan nükleer silahların kullanılmasını öngörüyor. Tüm emperyalist ülkeler ordularını güçlendirmekte, topraklarını ve toplumlarını askerileştirmekte, kamuoyunu savaşa hazırlamakta, savaş ekonomisi geliştirmektedir. Savaş, dünyanın yeni bir paylaşımını gerektiren küresel, sistemik, ekonomik krizden kaynaklanmaktadır.

Rus emperyalizmi ve Çin sosyal emperyalizmi bir yandan bu saldırının hedefi olurken, diğer yandan da ‘yeni çok kutuplu dünya’ adı altında kendilerine uygun yeni bir düzen için başta ABD olmak üzere Batı emperyalizminin krizini kullanıyorlar.

Emperyalizm, savaşın ön cephesi olarak bekçi köpeklerini ortalığa salıyor – İsrail, Ukrayna ve onlara itaat eden ülkelerin hükümetlerine bakın.

Birbirleriyle danışıklı dövüş ve anlaşmazlık içinde olan tüm emperyalist güçler ve onlara itaat eden hükümetler, dünya proleterlerine ve halklarına karşı birleşmiş durumdadır” şeklin başladı.  “Emperyalizm gericileşmedir: eski ve yeni faşizm. denilen açıklamada, “Tüm emperyalist devletler ve onların uşak hükümetleri, burjuva demokrasisini azaltarak ve ortadan kaldırarak, işçilerin ve kitlelerin demokratik özgürlüklerine ve haklarına saldırarak, hapishaneleri siyasi muhaliflerle doldurarak, kadın haklarına, düşünce özgürlüğüne vb. saldıran ve üstünlükçülüğü, ırkçılığı, gerici kültürü ve dini köktenciliği körükleyen diktatörlüğün giderek daha açık biçimlerini kurarak devletlerin dönüşümünde ilerlemektedir.

Emperyalizm proletarya ve ezilen kitleler için, kentlerdeki ve kırlardaki yoksul küçük burjuvazi için göreli ve mutlak sefalettir.

Ücretlerin düşürülmesi, güvencesizlik, işsizlik, sosyal harcamaların kısılması, sağlık, okul, çevre; zengin ve yoksul bölgeler arasındaki uçurumun derinleşmesi; yeni kölelik, genç işsizliği, kadın eşitsizliği; hayat pahalılığı demektir.

Emperyalizm tarafından ezilen ülkelerde tüm bunlar ulusal, sömürge, yarı sömürge ve feodal baskının kalıcılığı ve korunması ile daha da ağırlaşmaktadır” şeklinde devam etti.

“İSYAN ETMEK HAKTIR! EMPERYALİST SİSTEMİ YERYÜZÜNDEN SİLMEK İÇİN MÜCADELE ETMEK HAKTIR!”

“Asya, Latin Amerika ve Afrika’nın tüm ülkelerinde halk isyanları ve anti-emperyalist mücadeleler gelişmekte, çoğu zaman kanlı bir şekilde bastırılmakta ve bugün Filistin’de olduğu gibi soykırımın eşiğine gelmektedir. Emperyalizmin ve uşak hükümetlerin savaşı Hindistan, Filipinler, Türkiye, Peru’daki halk savaşlarına ve dünyada halk savaşının devrimci yolunu izleyen tüm güçlere karşı devam etmektedir.

Bu nesnel koşullarda devrime duyulan ihtiyaç artmaktadır.

Komünizme yürüyen dünya proleter devrimi bağlamında Yeni Demokratik, sosyalist devrimleri ilerletebilecek ve kazanabilecek gerçek bir devrimci yola ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu amaca ulaşmak için, proleterlerin ve mücadele halindeki halkların deneyimleri (Paris Komünü, Ekim Devrimi, Çin Devrimi ve Büyük Proleter Kültür Devrimi) tarihsel olarak üç aracın mücadele etmek ve kazanmak için vazgeçilmez olduğunu göstermiştir.

İşçi sınıfının örgütlü öncü müfrezesi olarak proletaryanın devrimci, komünist Marksist-Leninist-Maoist Partisi, siyasi iktidarın ele geçirilmesi, proletarya diktatörlüğünün ve yeni devletin inşası için her ülkenin koşullarına uygun strateji ve taktiklerle donatılmış öncü siyasi savaşçı partisi.

Proletarya ve halk kitlelerinin birleşik cephesi.

Emperyalist ülkelerde bu, proletaryanın ve onun merkezi çekirdeği olan, yoksul kitleleri, öğrencileri, kent ve tarım küçük burjuvazisinin yoksul kesimleriyle ittifak kuran sanayi işçi sınıfının önderliğini ve çoğunluk katılımını gerektirir.

Emperyalizm tarafından ezilen ülkelerde temel ittifak, yoksul kitleleri ve ulusal, sömürge, yarı sömürge, feodal baskıya maruz kalan geniş kesimleri birleştiren işçiler ve köylüler arasındadır.

Proleter devrim, öncü ve kitlesel mücadele olarak silahlı mücadeleyi ve devlet iktidarının ele geçirilmesi ve sosyalist dönüşüm için vazgeçilmez olan proleter devletin inşası için halk ayaklanmasıyla sonuçlanan sınıf savaşını ve devrimci savaşı yürütecek, dünyanın tüm ülkeleriyle birlikte komünizme yürüyecek halk ordusunun inşasını gerektirir” denildi. Açıklama, Bu süreçte Büyük Proleter Kültür Devrimi sloganı temeldir:

İşçi sınıfı her şeye öncülük etmelidir.

Sınıf mücadelesinin ateşi ve kitlelerle yakın ilişki içinde, revizyonizme, ekonomizme, sağ oportünizme ve ‘sol oportünizme’, sekterlik faktörüne, komünist hareketin saflarındaki bölünmeye karşı mücadele eden komünistlerin birliğine ihtiyacımız var.

Dünya halklarını dünya sosyalist devrimine doğru ilerletmek, emperyalizmi ortadan kaldırmak ve böylece yeryüzünde komünizmi kurmak için proletaryanın önderliğinde birleşelim.

Uluslararası bir konferansa ve Marksist-Leninist-Maoist parti ve örgütlerin, bugün mümkün olan aşamada, koordinasyon, eylem birliği ve uluslararası komünist hareketin yeni bir genel çizgisinin belirlenmesi için yeni bir uluslararası örgütlenmesine ihtiyacımız var.

Özgür Filistin – Siyonist/emperyalist soykırımı durdurun – Zafere kadar Filistin Direnişini destekleyin! Dünyanın tüm ülkelerindeki halk savaşlarını destekleyin! Emperyalist savaşı ve faşizmi durdurun! Siyasi tutsakların yaşamlarını ve koşullarını savunun! Devrimin önemli bir gücü olan kadınların öfkesini açığa çıkarın! Emperyalizme ölüm / gelecek sosyalizm ve komünizmdir! Yaşasın Marksizm-Leninizm-Maoizm! Yaşasın proleter enternasyonalizmi!” şeklinde sona erdi.

Kaynak: https://www.tkpml.com/proleter-ve-enternasyonalist-1-mayis/?swcfpc=1